Thematisch overzicht programma

Klik op het thema en ontdek onze standpunten en voorstellen.

Maarkedal moet Maarkedal blijven

Voor CD&V Vooruit staat dienstverlening altijd voorop. We zijn er niet van overtuigd dat deze beter zal zijn als Maarkedal zou fusioneren met een andere gemeente of stad!

Gemeentelijke fusies zijn steeds meer een realiteit. In 2019 zullen zeven nieuwe fusiegemeenten ontstaan waarvan Kruisem (Kruishoutem en Zingem) voor ons het bekendste voorbeeld is.

CD&V Vooruit gelooft niet dat groter ook altijd beter is.

Werken grotere gemeenten dan kostenefficiënter en besturen zij beter? Misschien, er zijn echter genoeg alternatieven voorhanden die hetzelfde doel bereiken. Deze zijn gebaseerd op meer intergemeentelijke samenwerking.

Een specifiek lokaal beleid dat dienstverlening op maat garandeert wordt moeilijk na een fusie.

Ons lokale beleid moet bovendien afgestemd worden op het unieke plattelandskarakter van onze gemeente, dat zal veel moeilijker zijn wanneer Maarkedal opgaat in een groter geheel. Maarkedal is een sterke gemeente met een eigen uniek karakter en dat mogen we niet zomaar op het spel zetten. Puur economisch gezien kan een fusie misschien wel verantwoord lijken, dienstverlening op maat is voor CD&V Vooruit minstens even belangrijk.

De vraag is echter of het bij vrijwillige fusies blijft of deze fusies in de toekomst een dwingender karakter zullen krijgen. In elk geval zal CD&V Vooruit altijd blijven pleiten om de eigen Maarkedalse identiteit zoveel mogelijk te bewaren!

Een verantwoord financieel beleid

Een nieuw gemeentebestuur moet altijd voldoende financiële middelen hebben bij haar aantreden en het voorgaande bestuur is daar verantwoordelijk voor. Zo kon het huidige gemeentebestuur van start gaan met een ruime financiële reserve. De continuïteit moet immers altijd verder verzekerd worden, dat zijn lokale bestuurders verplicht aan de burger.

Bij de ‘zogezegde’ positieve eindbalans is enige nuance wel op zijn plaats. De rekening van een aantal grote projecten moet immers nog komen. Gereserveerde budgetten worden meegerekend en geven een vertekend beeld.

Met een reëel begrotingsresultaat van 18 000 EUR is de financiële toestand dus minder rooskleurig dan eerst gedacht.

Evenwicht tussen sparen en investeren

Een gemeentebestuur draagt de verantwoordelijkheid, zoals het een goede huisvader betaamt, om een zekere reserve na te streven. Een gespekte bankrekening kan echter nooit een doel op zich zijn, het is en blijft een middel om beleid te voeren. Bovendien is het de Maarkedaller die de rekening betaalt en die er, terecht, enige return voor verwacht. Een gezond evenwicht tussen investeren en sparen is dus essentieel.

Koken kost geld

Beleid voeren kost geld. Een goede financiële planning is echter noodzakelijk om verantwoorde beleidskeuzes te maken op korte en langere termijn. Voor CD&V Vooruit is de garantie dat de financiële inspanningen van de burger ook effectief leiden tot goed beleid en dienstverlening het allerbelangrijkste!

Een toekomst voor onze landbouw

Vandaag is het niet evident om aan landbouw te doen. We mogen het belang ervan echter nooit onderschatten. Ons mooie landschap hebben we grotendeels te danken aan de landbouw. Bovendien is landbouw levensnoodzakelijk voor de voedselvoorziening. Genoeg redenen om onze rijke landbouwcultuur te beschermen. De gemeente kan ook vandaag heel wat doen om een landbouwvriendelijk klimaat te garanderen.

Omzichtig omspringen met open ruimte

Grond is essentieel om aan landbouw te kunnen doen, ze wordt echter steeds schaarser en duurder. Het grootste deel van de open ruimte in Maarkedal is akkerland of weiland. Grote infrastructuurwerken gaan vaak ten koste van deze gronden. Financiële schadevergoedingen zijn onvoldoende om de negatieve effecten van grondverlies te compenseren.

CD&V Vooruit wil dat het gemeentelijk omgevingsbeleid garandeert dat agrarisch gebied maximaal voor beroepslandbouw gereserveerd wordt. De gemeente moet de nodige rechtszekerheid bieden. We pleiten voor een landbouwtoets die nagaat wat de effecten zullen zijn van een beslissing of initiatief op land- en tuinbouw. Dit omvat ook een realistische analyse van de benodigde oppervlakte open ruimte. Indien de inname van landbouwgronden onvermijdelijk is, moeten de gevolgen op korte en langere termijn in kaart gebracht worden. Zo kan er gezocht worden naar haalbare oplossingen met een correcte schadevergoeding.

Familiale landbouw

In Maarkedal zijn er nog 110 professionele landbouwers en 335 hobby-landbouwers die bijvoorbeeld een aantal geregistreerde dieren bezitten. De meeste van deze bedrijven zijn in handen van gezinnen die over hun eigen werkkapitaal beschikken en zelf keuzes maken en beslissingen nemen over het bedrijf. CD&V Vooruit wil dat de gemeente volop inzet op het model van familiale landbouw.

Erosieproblematiek

Maarkedal ligt in een erosiegevoelig gebied. Bij hevige regenval kan dat de verkeersveiligheid op onze lokale wegen in het gedrang brengen. CD&V Vooruit wil dat elke overheid maatregelen ondersteunt die erosie verder inperken. Op Vlaams niveau gebeurt dit reeds. Maar ook de gemeente moet rond de tafel zitten met de betrokken landbouwers, elke situatie is immers anders en moet op een specifieke manier aangepakt worden.

Het imago van landbouw bevorderen

Tijdens oogstwerkzaamheden is er heel wat landbouwverkeer. Eens het éénmaal oogsttijd is, heeft de landbouwer geen keuze en moet hij wel aan de slag. Niet iedereen heeft hier begrip voor. De gemeente moet daarom de bevolking en weggebruikers meer en beter informeren tijdens deze periodes.

Landbouw en natuur kunnen niet zonder elkaar bestaan en gaan bijgevolg wel goed samen!

Landbouwers leveren al heel wat klimaatspanningen al wordt dat niet altijd zo ervaren. Die perceptie keren is niet evident maar wel noodzakelijk om het rustige landelijke leven dat we nu leiden in Maarkedal verder te garanderen. CD&V Vooruit wil dat de gemeente de bevolking ook hier voldoende over informeert.

Coöperatie tussen landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven worden steeds groter en de uitgaven stijgen dus in sterke mate mee. Het bezorgt veel landbouwers heel wat kopzorgen. CD&V Vooruit gelooft dat coöperatie tussen landbouwbedrijven dit stresserend gegeven kan verzachten. Deze samenwerking gebeurt vandaag al maar kan nog verder geoptimaliseerd worden. De gemeente moet coöperatie tussen landbouwbedrijven dus verder stimuleren.

Korte keten: lokale producten, lokale middenstand, lokale kwaliteit

In onze maatschappij is tijd een kostbaar goed. Supermarkten bieden een breed assortiment aan en spelen hier handig op in. En toch is er ook nog een belangrijke rol weggelegd voor de lokale markt. Consumenten weten de meerwaarde van een lokaal product steeds beter te appreciëren. Tijd nemen om een product te kopen, ervan te kunnen proeven en ervaren hoe het tot stand gekomen is. Het verhoogt het consumptiegenot, meer en meer mensen hebben er behoefte aan!

De korte-keten-markt

Een grote markt in Maarkedal organiseren is onrealistisch en bovendien niet wenselijk, het zou een verlies van eigenheid betekenen. Een lokale markt waar op kleine schaal lokale producten aangeboden kunnen worden aan een eerlijke prijs, is daarentegen wel haalbaar. De korte-keten-markt kan zo een verrijkende aanvulling zijn van het bestaande aanbod met kwaliteit uit eigen streek!

 Samenwerking met verenigingen

 Het klopt dat de korte keten economisch gezien niet altijd even aantrekkelijk is. CD&V Vooruit gelooft dat het verenigingsleven hier een rol zou kunnen spelen. Zij kunnen lokale producten verzamelen en verkopen op een lokale markt in ruil van een gepaste vrijwilligersvergoeding.  Zo creëren we van de korte-keten-markt een plaats van Maarkedallers voor Maarkedallers. Samenwerken om onze eigen producten de aandacht te geven die ze verdienen!

Cultuur op maat van Maarkedal

We hebben een aantal bedenkingen bij de toekomstplannen van ‘Het Marca’. De voordelen van het Marca als cultuurtempel staan in schril contrast met de hoge kostprijs om een dergelijk groot gebouw te renoveren en onderhouden.

CD&V Vooruit vindt dat het Marca niet verder ontwikkeld moet worden. Aanpassingen en verbeteringen moeten nog mogelijk zijn, zolang de kostprijs binnen het aanvaardbare valt. Daarenboven is de cultuurtempel meer dan groot genoeg voor Maarkedal, een uitbreiding met een foyer of iets dergelijks is dus niet verantwoord.

Cultuur voor Maarkedal

In een kleine gemeente als Maarkedal is het ook niet evident om cultuurtempel van dergelijke omvang te laten vollopen, veel van de bezoekers zijn geen inwoners van Maarkedal. Een niet onbelangrijk detail voor een realisatie die nooit zelfbedruipend, laat staan winstgevend, kan zijn maar waarvan de kosten wel gedragen worden door de Maarkedalse belastingbetaler.

Respect voor omgeving

Het Marca is, als voormalig kerkgebouw, een plaats waar zich heel wat sleutelmomenten van het leven van veel Maarkedallers hebben afgespeeld. CD&V Vooruit pleit er dan ook voor om het uitsluitend voor culturele activiteiten te gebruiken. Het gemeentebestuur moet hier streng op toezien. Er zijn genoeg parochiezalen waar niet-culturele activiteiten wel een plaats hebben!

Ook de begraafplaats is een realiteit waarmee rekening moet gehouden worden. De begraafplaats verplaatsen is zowel moreel onverantwoord als praktisch onhaalbaar. CD&V Vooruit wil dat er bij elke activiteit maximaal toegezien wordt op het niet-betreden van de begraafplaats door bezoekers. Ze moet ook nog beter afgesloten worden tussen bepaalde uren, hiervoor kan een hek geplaatst worden aan de ingang van het vroegere middenpad (langs de Kokerellestraat). De meeste activiteiten vinden ’s avonds plaats en dan heeft er in principe niemand nog zaken op de begraafplaats zelf.

Toegankelijke cultuur

Cultuur is er voor iedereen. CD&V Vooruit wil meer toegankelijke cultuur. We zijn ervan overtuigd dat er ook heel wat lokale cultuuruitingen zijn in Maarkedal die ook een kans moeten krijgen om zich te tonen aan de lokale gemeenschap!  Een gemeente moet cultuur niet proberen overnemen met utopische projecten maar moet het middenveld meer ondersteunen en vertrouwen. Lokaal, kleinschalig, op maat van Maarkedal en altijd genieten.

Een mooie toekomst voor de parochiezaal

Met het verdwijnen van de kerken verdwijnen de parochies in theorie ook. De rol van de parochiezaal als ‘ontmoetingsplaats’ wordt op die manier veel belangrijker. Parochiale centra kunnen het lokale gemeenschapsleven blijven waarborgen. Er moet immers altijd een plaats zijn waar verenigingen terecht kunnen. De vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten voor het onderhoud en beheer van de Maarkedalse parochiezalen, beseffen dat maar al te goed en hebben ervoor gekozen om te investeren. Parochiezalen worden nog beter uitgerust en zijn zo nog toegankelijker dan voorheen. Het gemeentebestuur moet de parochiezalen daarom blijven steunen en ze permanent promoten bij verenigingen. Parochiezalen mogen in geen geval concurrentie ondervinden van andere gemeentelijke centra zoals het Marca.

Een rijk verenigingsleven

Het verenigingsleven is de kern van het sociale weefsel van onze maatschappij. Zij spelen een ontzettend belangrijke rol en zijn het beste medicijn tegen eenzaamheid, een niet te onderschatten probleem in onze samenleving. Maarkedal heeft een rijk verenigingsleven, dat moeten we koesteren.

CD&V Vooruit vindt dat de gemeente het verenigingsleven maximaal moet ondersteunen, eerder dan zelf te gaan organiseren. Ook adviesraden kunnen verenigingen met raad en daad bijstaan om zelf aan de slag te gaan. Het verenigingsleven krijgt zo alle kansen zonder aan onafhankelijkheid en identiteit te moeten inboeten!

Het grote aanbod aan verenigingen is een pluspunt, de voorbije jaren zien we echter een trend waarbij verenigingen in elkaar opgaan. Die schaalvergroting is vaak het gevolg van de schaarste aan vrijwilligers. Een vereniging staat of valt immers met een groep enthousiastelingen die een aanzienlijk deel van hun vrije tijd willen opofferen. Iets organiseren wordt echter steeds ingewikkelder en dat werkt vaak ontmoedigend. Het is dan ook doodzonde dat veel enthousiasme op die manier gefnuikt wordt.

Een maximale ondersteuning voor verenigingen

CD&V Vooruit gelooft dat de ondersteuning en dienstverlening aan het Maarkedalse verenigingsleven nog uitgebreid kan worden.

We pleiten daarom voor een ‘verenigingsloket’. De dienst vrije tijd beschikt momenteel al over een schat van informatie maar de weg hiernaartoe moet nog meer gepromoot worden. CD&V Vooruit gelooft dat één gecentraliseerd aanspreekpunt de drempel om zich te laten informeren gevoelig kan verlagen. Het loket kan bijvoorbeeld ook de kalender bijhouden van alle activiteiten in Maarkedal zodat overlappingen zoveel mogelijk vermeden worden.

In deze tijden van doorgedreven digitalisatie kan de gemeente uiteraard niet achterblijven. Er moet echter wel constant op gelet worden dat de communicatie naar de burger, in dit geval de vereniging, duidelijk en eenvoudig blijft. Alleen op die manier zorgt digitalisatie ook effectief voor een betere dienstverlening.

Het subsidiereglement voor verenigingen moet ook herbekeken worden. Subsidies moeten opnieuw verhoogd worden zodat de financiële draagkracht van verenigingen blijvend gegarandeerd kan worden.

CD&V Vooruit wil dat de gemeentelijke uitleendienst goedkoper wordt. Er moet ook bekeken worden of het aanbod van de uitleendienst niet uitgebreid kan worden. Het is namelijk een essentieel onderdeel van het ondersteuningspakket dat de gemeente kan aanbieden.

De wijkrugzak voor meer buurtfeesten

Buurt- en straatfeesten in Maarkedal zijn belangrijke gelegenheden. Ze zorgen ervoor dat we opnieuw de tijd nemen om buren te leren kennen. Het creëert een gevoel van verbondenheid en geborgenheid.

Veel Maarkedallers steken al heel wat energie en tijd in het organiseren van buurtfeesten. Een engagement dat niet alleen het nodige respect verdient, maar ook de nodige ondersteuning.

CD&V Vooruit wil het aantal wijkbarbecues, straatfeesten en buurtsamenkomsten nog meer laten toenemen en zo de eigenheid van buurten en het gemeenschapsgevoel verder opwaarderen.

De wijkrugzak

CD&V Vooruit pleit voor een ‘wijkrugzak’ die burgers helpt bij het organiseren van een buurtfeest. De wijkrugzak bevat een draaiboek als handleiding voor de praktische organisatie, maar ook het nodige materiaal. Er kan bv. samengewerkt worden met parochiezalen om het nodige materiaal te voorzien. De coördinatie hiervan kan gebeuren door het verenigingsloket.

De nodige wijkbudgetten moeten ook vrijgemaakt worden. Deze moeten evenredig verdeeld worden over de buurten die hier gebruik van willen maken. De gemeente kan lokale handelaars promoten door buurten die een feest willen organiseren te stimuleren om lokaal aan te kopen. Zo kan ook de lokale economie een graantje meepikken.

Alles begint bij de jeugd

Het verenigingsleven is in Maarkedal voor een groot stuk verzekerd door drie sterke jeugdbewegingen. Ze zetten zich dagelijks in om jongeren de tijd van hun leven te geven en verdienen daarom een maximale ondersteuning van de gemeente. CD&V Vooruit gelooft dat jeugdverenigingen naast een ontspannende functie ook een educatieve functie hebben. Ze doen ook hun omgeving leven. Andere verenigingen vinden er vaak hun oorsprong en inspiratie. [inleiding]

Een verantwoorde huisvesting

Onze Maarkedalse jeugdverenigingen hebben een relatief groot ledenbestand. Die populariteit is fantastisch maar stelt ons ook voor een aantal uitdagingen. Hun lokalen zijn onvoldoende geschikt voor dergelijke grote groepen. De veiligheidsrisico’s zijn reëel, er moet dus zo snel mogelijk een oplossing komen. CD&V Vooruit wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en samen met de jeugdverenigingen op zoek gaat naar een oplossing.

Jeugdverenigingen hebben bovendien niet genoeg ruimte om hun materiaal deftig te kunnen opslaan. CD&V Vooruit wil met elke jeugdvereniging op zoek gaan naar een geschikte opslaglocatie die vrij toegankelijk is en zich voldoende dicht bij de lokalen bevindt. Indien een jeugdbeweging verhuist, moet hier zeker rekening mee gehouden worden.

… in hun eigen omgeving!

Elke jeugdbeweging hoort thuis in de eigen deelgemeente, onder de eigen kerktoren. De geplande verhuis van de twee KLJ’s naar ‘De Maalzaak’ is dan ook geen goed idee. Er is te weinig plaats om deze twee groepen te huisvesten. Ook hier is er amper opslagruimte beschikbaar. Omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn in de Maalzaak, fnuikt dit al op korte termijn de groei van deze jeugdbewegingen. Ze zullen ook een groot stuk vrijheid verliezen aangezien er steeds een andere groep in het gebouw en op het terrein aanwezig zal zijn. Zelfs met duidelijke afspraken zal dit nooit gemakkelijk worden, de kans op frustraties is groot. CD&V Vooruit ziet in dat geval een slechte uitkomst.

Beschermen van de identiteit van elke jeugdbeweging

Wanneer de KLJ Maarke zou verlaten, verliest ze sowieso een deel van haar identiteit. Het is ook slecht nieuws voor Maarke-Kerkem zelf, het sociale leven zal erop achteruitgaan. En ook al zou er geen sprake zijn van een fusie tussen beide KLJ’s, de kans is reëel dat het er toch van komt. Dan zouden twee bloeiende jeugdverenigingen ophouden te bestaan.

CD&V Vooruit is er zich van bewust dat het vinden van een geschikte locatie niet evident is maar ook niet onmogelijk. Alle opties moeten bekeken worden om de toekomst van deze jeugdvereniging te verzekeren en dat liefst in hun eigen omgeving.

Belang van de jeugdraad

CD&V Vooruit vindt duidelijke communicatie naar jeugdverenigingen heel belangrijk. De jeugdraad vertegenwoordigt de jeugdverenigingen en moet advies geven aan de gemeente met betrekking tot het jeugdbeleid, dat is haar kerntaak. Uiteraard kan de jeugdraad alleen maar tot haar recht komen als de beleidsverantwoordelijken het advies voldoende aanhoren. Het is dus daarom ontzettend belangrijk dat de beleidsverantwoordelijke ook effectief aanwezig is op de vergaderingen van de jeugdraad!

Senioren verdienen voldoende aandacht

Ouderen hebben veel ervaring en levenswijsheid, een rijkdom die we moeten koesteren. De prestatiemaatschappij waarin we leven, maakt het ‘zorg dragen’ voor onze ouderen niet altijd gemakkelijk. De overheid draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid om de dienstverlening aan senioren te verzekeren en verder uit te bouwen. Ook op gemeentelijk vlak zijn er wat dat betreft, heel wat mogelijkheden.

De actieve senior

Ouderenverenigingen zijn het beste medicijn tegen eenzaamheid, een niet te onderschatten probleem bij heel wat oudere mensen. Ze brengen mensen samen, een sociaal gebeuren waar veel ouderen nood aan hebben. Daarnaast is er in deze verenigingen ook sociale controle op de psychologische gezondheid van hun leden. De gemeente moet hen maximaal ondersteunen zodat zij hun rol kunnen blijven spelen.

De gemeente moet zoveel mogelijk doen om senioren in contact te brengen met elkaar en actief te laten deelnemen aan een divers aanbod van sociale, educatieve, informatieve, culturele en sportieve activiteiten. CD&V Vooruit pleit voor een seniorenvoordeelkaart om deel te nemen aan culturele activiteiten. Deze voordeelkaart kan, in samenwerking met de ouderenverenigingen, uitgewerkt en gepromoot worden. De gemeente moet instaan voor de praktische kant van de zaak, de verenigingen kunnen het initiatief inhoudelijk vormgeven (culturele activiteiten bepalen enz.).

De gemeente kan echter ook eigen initiatieven nemen zoals het seniorenrestaurant in het woonzorgcentrum ter Gauwen ook openstellen voor eenzame ouderen. Het zorgt voor meer sociaal contact en verkleint zo de valkuil van de eenzaamheid. Daarnaast is er ook meer sociale controle en kan er dus sneller ingegrepen worden wanneer ouderen dringend hulpbehoevend zouden zijn.

De seniorenambtenaar

Er is vandaag heel wat informatie beschikbaar om de levenskwaliteit van senioren en hun omgeving te verhogen. De weg ernaartoe is echter niet altijd even gemakkelijk. Op die manier bestaat het risico dat niet elke oudere krijgt waar hij recht op heeft. De gemeente moet zorgen voor een transparante communicatie om zo de dienstverlening aan senioren maximaal te kunnen garanderen.

Waar men recht op heeft, moet men automatisch krijgen!

CD&V Vooruit wil daarom een seniorenambtenaar in het leven roepen. De seniorenambtenaar moet het centraal aanspreekpunt worden voor ouderen en hun omgeving. Hij moet senioren zelf opzoeken om zo de noden voortdurend te detecteren en op een efficiënte manier dienstverlening op maat te kunnen aanbieden.

Oost West Thuis Best

CD&V Vooruit gelooft dat mensen het meest gelukkig zijn en dat ook blijven in hun eigen vertrouwde habitat. Zeker ouderen schatten de waarde van een ‘echte thuis’ bijzonder hoog in. Senioren die in een bepaalde mate hulpbehoevend zijn, moeten de kans krijgen om zo lang mogelijk thuis te blijven zonder aan levenskwaliteit in te boeten. Er zijn heel wat mogelijkheden die het ‘thuis kunnen blijven’ haalbaar maken zoals de thuiszorgpremie, mantelzorg, het aanpassen van woningen aan hun ouder wordende bewoners enz. Indien thuisblijven niet meer realistisch is moeten ouderen vanaf 65 jaar terecht kunnen in assistentiewoningen. Voor andersvaliden is een minimumleeftijd voor de toegang tot een assistentiewoning niet aan de orde.

Kwaliteitsvolle maaltijden

Veel ouderen kunnen zelf niet meer instaan voor een kwaliteitsvolle en gevarieerde voeding. De maaltijdbedeling aan huis, georganiseerd door het OCMW, moet behouden blijven. De kwaliteit van het aanbod moet constant gegarandeerd worden.

De schoonmaakploeg opnieuw uitbouwen

Ouderen die ervoor kiezen om op hogere leeftijd in hun eigen woning te blijven hebben, kunnen dikwijls niet meer instaan voor de schoonmaak. De poetsploeg van het OCMW is de afgelopen jaren echter verder afgebouwd. De gemeente moet opnieuw voorzien in degelijke poetshulp, deze moet echter zoveel mogelijk bestaan uit een vast team, dat schept het nodige vertrouwen bij ouderen! 

Mobiliteit garanderen

Wanneer ouderen zich moeilijk kunnen verplaatsen neemt het sociaal contact steeds verder af. Het totale isolement en de eenzaamheid worden dan dagelijkse realiteit en hebben een nefaste invloed op de levenskwaliteit. CD&V Vooruit wil dat de gemeente taxicheques uitreikt voor dringend vervoer van 65-plussers, deze kunnen gemakkelijk aangekocht worden voor een klein bedrag (3 euro).

Ook het openbaar vervoer moet verder gestimuleerd worden. CD&V Vooruit wil dat de gemeente bekijkt welke mogelijkheden er zijn om senioren voordelig gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Openbaar vervoer op maat van ouderen dus.

Verantwoord toerisme

Maarkedal wordt steeds meer gepromoot als een echt fiets- en wandelparadijs. En dat is het ook, ons unieke landschap geniet een steeds groter wordende bekendheid en dat zelfs over onze eigen gemeentegrenzen heen. Dit biedt heel wat perspectieven voor de lokale economie. Het stelt ons echter ook voor een aantal uitdagingen.

De oorlog aan zwerfvuil

Eén van die uitdagingen is zwerfvuil langs de kant van de weg, in grachten en beken. CD&V Vooruit pleit voor meer vuilnisbakken langs lokale wandelwegen en op picknickplaatsen. We zijn ook voorstander van het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic drankflessen, een voorstel van de Vlaamse minister van leefmilieu Joke Schauvliege. Toeristen moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Proactief communiceren en mensen voldoende voorlichten is uitermate belangrijk. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen! Uiteraard is een stok achter de deur nodig en moet er ook repressief opgetreden worden door middel van voldoende hoge boetes.

Infrastructuur op maat van Maarkedal

De wandelinfrastructuur in Maarkedal is op dit moment meer dan uitgebreid genoeg. Een gezonde dosis realiteitszin is hier echter op zijn plaats, elk wandelpad moet namelijk onderhouden worden en dat onderhoud is vaak heel tijdrovend en intensief. De dag dat wandelpaden niet meer op tijd onderhouden worden, is de verloedering ingezet en dan zijn we uiteraard verder van huis.

CD&V Vooruit wil dus geen verdere uitbreiding van het wandelnetwerk in de volgende legislatuur en zich volledig concentreren op het onderhoud van de bestaande infrastructuur.

Sport

Nog steeds geen volwaardige sportaccommodatie

In het verkiezingsprogramma van CD&V uit 2012 werd al gezegd dat de Etikhovestraat de enige echte mogelijkheid is om een gecentraliseerde sportaccommodatie te ontwikkelen. Er staat letterlijk geschreven: “Geen sport in de Etikhovestraat, betekent dat er zeker voor de eerste 10 jaar geen enkele sportmogelijkheid bijkomt. Het wordt de doodsteek voor de sportclubs en de talrijke jeugdige sportertjes.” We zijn ondertussen zes jaar verder en we moeten vaststellen dat het eerste deel van deze voorspelling, spijtig genoeg, realiteit lijkt te worden. CD&V Vooruit wil echter verder zoeken naar nieuwe mogelijkheden om te vermijden dat ook het tweede deel van deze voorspelling werkelijkheid wordt!

Centraliseren en niet versnipperen

Het is de taak van de gemeente om een degelijke sportaccommodatie te voorzien zodat alle sportverenigingen op een comfortabele manier hun sport naar believen kunnen beleven.

CD&V Vooruit verdedigt nog altijd het principe van centralisatie tegenover de huidige versnippering. Op lange termijn is dit de enige verantwoorde optie. De beleidsvisie en de daaruit voortvloeiende handelingen in deze legislatuur hebben tot gevolg dat ons idee en concrete plan vandaag en in de toekomst niet meer uitgevoerd kan worden. Een gemiste kans!

Zo blijft ook de onzekerheid voor het voetbal in Maarkedal verder bestaan en het vertrouwen van de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun club wordt verder op de proef gesteld.  De verouderde kantines en aftandse kleedkamers zijn er nog steeds en ook al worden ze zo af en toe eens opgefrist, door vrijwilligers van de club zelf dan nog, het blijven oude en energieverslindende gebouwen die altijd ontoereikend zullen blijven. Het kostenplaatje blijft dus verder oplopen!

Ondanks voetbal het grootste deel van het sportieve leven in Maarkedal uitmaakt, moeten er ook voldoende mogelijkheden zijn voor andere sporten. Ook dat is uiteraard nog steeds niet het geval. Andere indoor- en schoolsporten vallen momenteel volledig uit de boot en ook de Maalzaak kan en mag deze behoefte niet bevredigen. De Maalzaak is immers een jeugd- en ontmoetingscentrum en mag, volgens de vergunning, op geen enkel moment plaats bieden aan enige sportactiviteit.

Verder werken aan een oplossing

Een gecentraliseerde sportaccommodatie op korte termijn ontwikkelen is in de gegeven omstandigheden moeilijk realiseerbaar. CD&V Vooruit wil echter niet bij de pakken blijven zitten en wil werken aan een oplossing die Maarkedal voor eens en altijd verlost van dit vervelende tekort. Er zullen opnieuw verschillende mogelijkheden moeten onderzocht worden. Dit moet gebeuren in samenspraak met alle betrokken verenigingen. Het belooft een lange weg te worden maar CD&V Vooruit wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en de uitdaging aangaat, in het belang van iedereen die de sport in Maarkedal een warm hart toedraagt!

Eigenheid

Elke sportvereniging in Maarkedal heeft zijn eigen identiteit, zijn eigenheid. Deze moeten altijd gerespecteerd worden. Een gecentraliseerde sportaccommodatie betekent dus niet dat de Maarkedalse voetbalploegen zouden moeten fusioneren. De ambitie en denkwijzen zijn te verschillend in beide ploegen, en daar is uiteraard niets mis mee. Er is momenteel ook geen enkele sprake van financiële problemen die een fusie economisch zouden kunnen verantwoorden.  CD&V Vooruit wil het capaciteitsprobleem van het voetbal oplossen door op een open en transparante manier samen te werken met de betrokken verenigingen. Op die manier kunnen beide voetbalclubs zichzelf verder ontplooien met respect voor hun eigenheid! 

Stilstand heeft lang genoeg geduurd

We kunnen spreken van een complete stilstand in dit dossier. In deze verkiezingstijden zal er vanzelfsprekend veel beloofd worden. CD&V Vooruit is echter duidelijk en realistisch. Wij beloven geen luchtkastelen maar houden vast aan onze pragmatische aanpak, dat betekent dat we hard zullen verder werken zodat sportbeleving in Maarkedal uiteindelijk kan triomferen.

Veiligheid en mobiliteit

Mag het licht opnieuw aan?

CD&V Vooruit is geen voorstander van het doven van openbare verlichting. De gemeente moet rationeel omgaan met energieverbruik. Een goede dienstverlening die het maximum aan veiligheid garandeert is prioritair en mag niet in het gedrang komen onder het mom van energiebesparende maatregelen.

De verkeersveiligheid op onze lokale plattelandswegen kan immers moeilijk gegarandeerd worden. Zeker de zwakke weggebruikers worden nog kwetsbaarder als de lichten uitgaan! Het is ook gevaarlijk wanneer hulpdiensten meer tijd nodig hebben om ergens te geraken indien ze via lokale niet verlichte wegen rijden. Tenslotte moet de vraag gesteld worden of er enig verband is met inbraken. CD&V Vooruit vindt dat openbare verlichting een rol kan spelen in de strijd tegen inbraken. De kans dat buurtbewoners sneller zien dat er iets niet juist is in hun omgeving is logischerwijze groter als de openbare verlichting brandt.

CD&V Vooruit wil daarom dat het brandschema van de openbare verlichting herbekeken en aangepast wordt.

Veiligheid langs trage wegen

De voorbije legislatuur is het wandelnetwerk in Maarkedal verder uitgebreid door het openen of heropenen van nieuwe of bestaande trage wegen. Deze wandelpaden lopen vaak langs grachten, over beken enz. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid langsheen deze paden zoveel mogelijk te garanderen. CD&V Vooruit pleit er daarom voor een inventaris te maken van alle onveilige punten en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Verkeersveiligheid

CD&V Vooruit is tevreden dat het fietspad, na al het werk van de voorbijgaande legislaturen, en nu eindelijk zal liggen. Het was geen eenvoudig dossier maar het is uiteindelijk het resultaat dat telt, de veiligheid van de zwakke weggebruiker garanderen.

Ook de verkeersveiligheid langs andere lokale wegen is de voorbije jaren vaak het onderwerp van discussie geweest. Dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is. CD&V Vooruit wil dat verkeersveiligheid prioriteit krijgt bij veranderingen van bestaande verkeerssituaties en pleit voor realistische oplossingen die ook echt werken!

CD&V Vooruit gelooft ook in een sterk uitgebouwd sensibiliseringsbeleid dat zich niet alleen beperkt tot het plaatsen van borden en snelheidsmeters. Infoavonden door de politie, getuigenissen door verkeersslachtoffers en dergelijke kunnen ook een groot effect hebben op het gedrag van de individuele weggebruiker. Repressieve maatregelen zijn ook nodig maar hebben tenslotte een relatief klein effect op korte termijn. Een mentaliteitsverandering is in dat opzicht noodzakelijk en de gemeente moet dus alles in het werk stellen om die te bewerkstelligen!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.